Your current location:Home > CEC leaders
Dong Xuhui

Name:Dong Xuhui

Duty:President


Zhang Xiaodan

Name:Zhang Xiaodan

Duty:General Manager

Gu Jiangyuan

Name:Gu Jiangyuan

Duty:Deputy General Manager


Yan Tao

Name:Yan Tao

Duty:Deputy General Manager


Liu Qingzhi

Name:Liu Qingzhi

Duty:Deputy General Manager

Chen Yiqun

Name:Chen Yiqun

Duty:Deputy General Manager


Zhou Changbo

Name:Zhou Changbo

Duty:Deputy General Manager